Bị Ban 0 VAC Ban
1 Game Ban
Ban cuối 2017-01-11
2x bị nghi ngờ

Thu thập dữ liệu

Khởi tại cập nhật (0/4)