Bị Ban 3 VAC Ban
0 Game Ban
Ban cuối 2017-03-28
7x bị nghi ngờ

Thu thập dữ liệu

Khởi tại cập nhật (0/4)