Bị Ban 2 VAC Ban
0 Game Ban
Ban cuối 2016-12-28
5x bị nghi ngờ

Thu thập dữ liệu

Khởi tại cập nhật (0/4)