Bị Ban 0 VAC Ban
3 Game Ban
Ban cuối 2017-05-14
6x bị nghi ngờ

Thu thập dữ liệu

Khởi tại cập nhật (0/4)